کلاس تلقیح مصنوعی

کلاس تلقیح مصنوعی دام سنگین از تاریخ 1401/11/01 الی 1401/11/19

کلاس تلقیح مصنوعی دام سنگین از تاریخ 1401/11/01 الی 1401/11/19 با حضور 14 کارآموز توسط اتحادیه دامداران برگزار گردیده است و از اساتید مرکز تحقیقات (دکتر بوستانی و دکتر ایزدی) همراه با مربی های استان آقایان مهندس خسروی و صالحی جهت آموزشهای تئوری و عملی استفاده شده است.