سوالات متداول

شماره تلفن بخشهای مختلف اتحادیه؟

مشاور عالی:ابراهیم کلائی . مدیرعامل: حسن رضایی- 38350096-071   • دبیرخانه: حمیده ثابت ـ رقیه ثابت – 38244153 -071و38244091-071   •  شماره مستقیم نمابر 38350098-071   •   واحد مالی: محمد حسین بردبار- فرشته فلاحت پیشه – فاطمه دهقانیان 38255939-071   •  واحد فروش: حسنی - حسین لشنی - 38255940-071    • واحد بازرگانی: منصور زارع - 38255940-071    •  واحد ثبت ومشخصات: زهرا حمیدی – فرانک شكری - 38350093-071   • واحد هماهنگی تعاونیها و امورمالی كارخانه:  محمد فلاحی - 38350093-071   •   كارخانه خوراك دام اتحادیه: غلامحسن عباسی– 37812262 -071و 37812263-071

شماره تماس تعاونی های تابعه

1-تعاونی دامداران اقلید آقای کاووس عابدینی 44523291 - شماره همراه 09171505845

2-تعاونی دامداران آباده آقای حمیدرضا یزدانپناه - 44354236- شماره همراه 09174160752

3- تعاونی گاوداران آباده آقای حمید فرخی- 44337498- شماره همراه  09171501277

4- تعاونی دامداران استهبان آقای مهدی اشتیاق -53225780 شماره همراه 09171300085

5- تعاونی گاوداران جهرم آقای هوشنگ شاکری- 54372262-شماره همراه 09171910830

6-تعاونی گاوداران سپیدان آقای قادر ساسانی فر 36724076-شماره همراه 09173014459

7-تعاونی گاوداران طرف قرار داد آقای جلیل بصیری -38224945-شماره همراه 09173142269

8-تعاونی دامداران فیروزآباد آقای عباس صادقی 38734891 تلفن همراه 09177071915

9-تعاونی گاوداران فسا آقای آجری 53357537 تلفن همراه 09177321547-09171327736

10- تعاونی دامداران خرامه آقای مصطفی محمدی راد 32726099-تلفن همراه 09171068133

11-تعاونی گاوداران سروستان آقای سالکی 37844528-تلفن همراه 09173027142

12- تعاونی دامداران داریون خانم فاطمه شیروانی 32616126 - تلفن همراه 09171094917

13- تعاونی دامداران ایزدخواست آقای صالحی-44387832-تلفن همراه 09132945389

14- تعاونی دامداران شیراز آقای محمد هادی الهی 37545700-تلفن همراه 09173116593

15-تعاونی دامداران کوار محسن ارجمندی 37823686 -تلفن همراه 09173121359

16-تعاونی دامداران زرقان حسین خسروی 32626336 - تلفن همراه 09171122635

17-تعاونی دامداران رونیز علیا آقای اصغر دخت 53281767 تلفن همراه 09177317714

18- تعاون دامداران ممسنی نوید پیر حسنی 42540250 تلفن همراه 09178250817

19- تعاونی دامداران لار آقای سلمان مرادیان 52249413 تلفن همراه 09177815827

20- تعاونی دامداران داراب آقای علی رستمی 53521254 تلفن همراه 09177320662

21- تعاونی دامداران کازرون آقای سید حسن محمدی 42230404 تلفن همراه 09173211422

22- تعاونی دامداران ارسنجان آقای مسیح پیشاهنگ 43542727 تلفن همراه 09177287341

23- تعاونی دامداران قیروکارزین آقای محمد هادی رضایی 54522842 تلفن همراه 09173916700

24- تعاونی دامداران بوانات حسین حسین پور 44403105 تلفن همراه 09177521203

25- تعاونی دامداران فراشبند مجتبی صدیقی نیا 38755748 تلفن همراه 09177398817

26- تعاونی دامداران پاسارگاد آقای سعید حسینی 43565701 تلفن همراه 09177286879

27- تعاونی گاوداران رونیز سفلی محمد کاظم قائدی 5282280 تلفن همراه 09179306808

28- تعاونی دامداران شهید آباد اقای حیدر شیبانی 44454342 تلفن همراه 09173514007

29 - تعاونی دامداران بخش رستم آقای عمار غضنفری 42676088 شماره همراه 09385641363

30- تعاونی دامداران آرمان زمین خسروشیرین آقای رضا مسجدی 44380589 تلفن همراه 09177529425

31- تعاونی تولید روستایی سبز بستان رحمت آباد آقای حسین بیات 32652305 تلفن همراه 09173291438-09178065106

32 - تعاونی کشاورزی دامداران اتحاد بخش میمند احمد رضا رضایی 38772584 تلفن همراه 09174256427