خدمات
امروزه در اكثر كشورهاي دنيا  ازجمله ايران چهار شاخص مهم چربي،پروتيين،بار ميكروبي وتعداد سلولهاي سماتيك در تعيين كيفيت شير وقيمت ان نقش به سزايي دارد.در ازمايشگاه شير از نظر سه فاكتور چربي،پروتيين،وسلولهاي سماتيك مورد ازمايش قرار مي گيرد.
 
چربي:
اگر چه در كشورهاي پيشرفته توليد شير با چربي بالا هدف نمي باشد ولي در كشور ما هنز هم درصد چربي شير،از شاخصهاي مهم پذيرش يا عدم پذيرش وهمچنين تعيين قيمت ان است به نحوي كه شيرهايي با چربي زير2% اغلب با سختي خريداري مي شوند.ميزان چربي شير به عوامل گوناگوني مثل تغذيه،|ژنتيك،دوره شيردهي،مرحله شيردهي،مقدار توليد،درجه حرارت محيط(فصل سال،مديريت،جيره ودر نهايت به شرايط نگهداري بستگي دارد.با نمونه گيري درست ومستمرماهيانه وانجام تست چربي ارزش ژنتيكي گاو از نظر اين صفت سنجيده مي شود..همچنين دامدار به راحتي به مشكلات تغذيه اي موجود در واحد خود پي مي برد.با توجه به اينكه اين فاكتور به ميزان زيادي تابع متغيرهاي محيطي ميباشد،با انجام تست چربي مي توان متغير هاي محيطي وابسته را شناسايي وكنترل كرد.
 
پروتئين:
يكي ديگر از شاخص هاي مهم كيفي شير درصد پروتيين ان ميباشد.اين شاخص بيشترتحت تاثير ژنتيك مي باشد تا عوامل محيطي.بنا بر اين با نمونه گيري صحيح ومستمر در يك دوره شير دهي توان ژنتيكي هر گاو از نظر اين صفت سنجيده ميشود.با اين كار مي توان گاوهايي با توان ژنتيكي بالا را انتخاب  و گاوهايي كه كه از نظر اين صفت ضعيف ميباشند را از گله حذف كرد.علاوه بر اين با استفاده از روشهاي اصلاح نژادي واستفاده از اسپرم مناسب  مي توان اين نقص مادرزادي را بهبود بخشيد.
 
سلولهاي سماتيك:
سماتيك سل ها پاسخ سيستم شيرواري گاو در برابر عوامل مهاجم(زخمها،ويروسها،باكتري ها،ضربه هاي فيزيكي و....)مي باشد.
 
اين سلولها همانند سرباز هايي هستند كه در برابر عوامل مهاجم به درون شير ترشح مي شود.بديهي است كه با شمارش اين سلولها ميتوانيم ارزيابي دقيقي در مورد سلامت وصحت  سيستم شيرواري گاو داشته باشيم.ما بعد از تست نمونه ها به دامدار هشدار مي دهيم كه دام در صورت ابتلا،در كدام مرحله از بيماري ورم پستان(تحت حاد،حاد ،باليني)قرار دارد.با تشخيص به هنگام اين بيماري،علاوه بر اقدام بر  درمان بيماري در دام مبتلا ،مي توان از شيوع ان درگله جلوگيري كرد.